Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

INFORMACJA COVID-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w siedzibie placówki przebywać może tylko jeden Klient.
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA WIZYTY. 
Pracownicy zadania wynikające z działalności OPS realizowali będą w trybie wewnętrznym. Wywiady środowiskowe, w większości, przeprowadzane będą telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że przy drzwiach wejściowych do budynku zawieszona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach, na których niezbędne jest umieszczenie:

- imienia i nazwiska;

- numeru telefonu komórkowego w celu szybkiej i sprawnej komunikacji;

- numeru konta bankowego (na wniosku o pomoc lub innym dokumencie), na które tut. OPS będzie przekazywał świadczenia pieniężne, jeśli takie zostaną stronie przyznane. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku od miesiąca października 2020 roku nie realizuje wypłat gotówkowych.

Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.

W sprawach prowadzonych przez tut. OPS można się kontaktować telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka:

  Dyrektor OPS

tel. 68 327 83 37

  Księgowość

tel. 68 321 90 58

  Świadczenia rodzinne

tel. 68 327 88 83

  Pracownicy socjalni

tel. 68 321 90 92

tel. 68 321 90 94

tel. 68 321 90 95

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PAŃSTWU ZDROWIA I ODPORNOŚCI!


 

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Relacja

Utworzono dnia 08.09.2020

Sieć Życia

Utworzono dnia 19.08.2020

„SIEĆ ŻYCIA”

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA 
SPOŁECZNEJ SIECI RATUNKOWEJ

 

Informujemy, że Stowarzyszenie Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, działające na terenie całego kraju, oferuje objęcie bezpłatną opieką osób starszych i niesamodzielnych, poprzez umożliwienie im bezpłatnego korzystania z działań prowadzonej przez nich Sieci Życia.

Jest to rozwiązanie umożliwiające uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywatela (np. zawał serca, atak astmy, cukrzyca, napad). Odbywa się to poprzez wciśnięcie przycisku w komórkowym lub stacjonarnym aparacie telefonicznym albo innym dostępnym urządzeniu (np. opaska z przyciskiem SOS dedykowana dla seniorów).  

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych przyjęciem do sieci Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, w tym o możliwości bezpłatnego korzystania z tego systemu, znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.ratownictwo.org.

(Sporządzono na podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej)

czytaj dalej na temat: Sieć Życia

Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 13.08.2020

 

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Gmina Czerwieńsk została zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Nabór wniosków ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podstawą prawną realizacji Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.).  Gmina na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzyma łącznie 40.723,20 zł.

Głównym celem inicjatywy jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W Gminie Czerwieńsk osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Program będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, tel. 68 3278337.

czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.06.2020 r.)

Utworzono dnia 10.07.2020

 

 

 

Czerwieńsk dn. 10.07.2020 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.06.2020 r.)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na organizację trzydniowej wizyty studyjnej w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich,  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz zorganizowania w trakcie wizyty studyjnej warsztatów dla uczestników dot. pracy z klientem w oparciu o jego zasoby (empowerment) zgodnie ze standardem pracy socjalnej, w tym praktyczne stosowanie dokumentacji w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez:

 

Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym Empatia  z siedzibą w Częstochowie, ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa.

 

Oferta uznana została za najkorzystniejszą na podstawie ceny oraz doświadczenia wykonawcy w organizacji wizyt studyjnych określonych w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 30.06.2020 r.)

Świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia 03.07.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, iż na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do:

świadczeń rodzinnych,

świadczenia Dobry start ,,300+”,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną  przez portal emp@tia, bankowość eletroniczna, PUE ZUS.

- od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

 

UWAGA!

W roku 2020 NIE SKŁADA SIĘ wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), które przyznane są do 31 maja 2021 r.

 

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać w następujących terminach:

- od dnia 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.

 

Wzory wniosków oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4.

,,Uczymy się seniora”

Utworzono dnia 01.07.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku serdecznie zaprasza Seniorów z naszej gminy do uczestnictwa w projekcie "Uczymy się seniora" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, który będzie realizowany na terenie Gminy Czerwieńsk i Zaboru przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze.

 

Projekt ma na celu wzmacnianie kompetencji nieformalnych opiekunów seniora oraz nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy na temat wieku starszego. Jest skierowany do osób w wieku 60+. Przewidujemy atrakcyjne warsztaty m.in. dietetyczne, z cyfryzacji, zdrowotne i psychologiczne. Na warsztatach zostanie zapewniony poczęstunek, kawa i herbata.

czytaj dalej na temat: ,,Uczymy się seniora”

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

Utworzono dnia 30.06.2020

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert na organizację trzydniowej wizyty studyjnej w: Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich,  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz zorganizowania w trakcie wizyty studyjnej warsztatów dla uczestników dot. pracy z klientem w oparciu o jego zasoby (empowerment) zgodnie ze standardem pracy socjalnej, w tym praktyczne stosowanie dokumentacji

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

,,Uczymy się seniora”

Utworzono dnia 18.06.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem realizuje projekt "Uczymy się seniora" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zachęcamy Seniorów z Gminy Czerwieńsk do udziału w projekcie.

czytaj dalej na temat: ,,Uczymy się seniora”

Telefon Wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych

Utworzono dnia 15.06.2020

Nowo powstałe stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych.

 

czytaj dalej na temat: Telefon Wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 175

Wszystkich: