Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Ogłoszenie nr 10.2019 z dnia 24.09.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert do pracy w charakterze OPIEKUN ŚRODOWISKOWY

Utworzono dnia 24.09.2019

  

Czerwieńsk, dnia 24.09.2019 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 10.2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUN(KA) ŚRODOWISKOWY(A)

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIEŃSKU

  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna(ki) środowiskowego(wej) w Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

 

 1. Stanowisko pracy: Opiekun(ka) środowiskowy(a) – praca w terenie (teren gminy Czerwieńsk)

 

 1. Forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

  

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. obywatelstwo polskie,  
 2. posiada wykształcenie średnie,
 3. posiada dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tym zawodzie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,  
 7. nieposzlakowana opinia.

 

 III.  Wymagania dodatkowe:   

 

 1. prawo jazdy kat. „B”,
 2. umiejętność organizowania pracy w domu klienta,
 3. odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

 

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

 

1. Usługi gospodarcze:

a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby, pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się,

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,

c) przyrządzanie posiłków, w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,

d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,

e) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

g) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.  

 

V.  Wymagane dokumenty:   

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 8. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie,
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
 10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.

 

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata. 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty można złożyć osobiście w pokoju dyrektora lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna środowiskowego”.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru podlegają zniszczeniu.
 3. Szczegółowych informacji udziela dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku Beata Przymus, tel. 68 3278337.

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Ośrodek  Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 327 83 37. 
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: serwis@serwis-technika.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
 4. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  pracownika socjalnego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor  OPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 1. Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

(-) Beata Przymus

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 79

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 402

W poprzednim miesiącu: 622

Wszystkich: