Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Ogłoszenie nr 9.2019 z dnia 24.09.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert do pracy w charakterze PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 24.09.2019

  

Czerwieńsk, dnia 24.09.2019 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 9.2019

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIEŃSKU

  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk.

 

I.     Stanowisko pracy:

 

Pracownik socjalny – 3 etaty

 

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  
  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,  
  2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,  
  3. ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.  

Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”  

 1. obywatelstwo polskie,  
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. dobra znajomość obsługi komputera,  
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu;  
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),  
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),  
  3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.).

 

 III.  Wymagania dodatkowe:   

 

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 2. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,
 3. wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,
 4. umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 7. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. umiejętność związana ze sprawną obsługą trudnego klienta.

 

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   

 

 1. diagnozowanie środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych,
 3. współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
 4. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych,
 5. przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych,
 6. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

  

V.  Wymagane dokumenty:   

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom wraz z suplementem),
 8. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie,
 9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.

 

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata. 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty można złożyć osobiście w pokoju dyrektora lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru podlegają zniszczeniu.
 3. Szczegółowych informacji udziela dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku Beata Przymus, tel. 68 3278337.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Ośrodek  Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 327 83 37. 
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: serwis@serwis-technika.pl.
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
 4. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  pracownika socjalnego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor  OPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 1. Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

(-) Beata Przymus

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 79

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 402

W poprzednim miesiącu: 622

Wszystkich: