Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Utworzono dnia 16.07.2021

Otwarty nabór Partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

 

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza otwarty konkurs na nabór Partnera w celu wspólnego przygotowanie, realizacji i rozliczania projektu w ramach Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu

Aktywizacja społeczno-zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny lub

b) program aktywności lokalnej lub

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami lub

d) program specjalny lub

e) Program Aktywizacja i Integracja lub

f) Projekt socjalny.

III. Obszar działania

Projekt będzie realizowany na rzecz mieszkańców gminy Czerwieńsk. Liderem partnerstwa będzie Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

IV. Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będą osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby z otoczenia uczestników projektu z terenu gminy Czerwieńsk.

V. Zakres partnerstwa

Szczegółowy zakres działań i opis zadań Partnera będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowany wspólnie przez Partnerów.

Oczekuje się, że Partner wniesie niezbędną wiedzę w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ww. ustawy.

VI. Wymagania wobec partnera

Partner musi posiadać doświadczenie w działaniach na rzecz osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

VII. Zakres zadań przewidzianych dla Partnera

Zadania merytoryczne

 1. Opracowanie i realizacja stanu potrzeb w celu zwiększenia skuteczności doboru wsparcia względem każdego z uczestników projektu. Będzie z niego wynikało jakie problemy, w szczególności zawodowe ma uczestnik, jak je rozwiązać i w jakich formach edukacyjnych i kursach zawodowych powinien brać udział, by podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.
 2. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe realizowane w celu nabycia wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej wynikające z indywidualnych potrzeb grup docelowych.
 3. Kursy/szkolenia zawodowe w celu nabycia, zmiany, dostosowania kompetencji i kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy, celem podjęcia zatrudnienia lub wykazania gotowości do podjęcia zatrudnienia. Kursy/szkolenia będą zorganizowane dla każdego skierowanego uczestnika projektu wg potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Kursy/szkolenia mają być spersonalizowane i nastawione w znacznej części na zajęcia praktyczne w celu skutecznego nabycia, uzupełnienia, podwyższenia i dostosowania kompetencji i/lub kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy.
 4. Pośrednictwo pracy jako przygotowanie uczestnika do kontaktów z pracodawcą oraz zorganizowanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, aktywna pomoc w pozyskiwaniu miejsc pracy dla uczestników projektu, udział w targach pracy i wizyty studyjne u pracodawców, w celu nabycia umiejętności szukania i dopasowywania oferty pracy do umiejętności.
 5. Wsparcie towarzyszące w celu prawidłowego zapewnienia realizacji usług o charakterze zawodowym m.in. zwrot kosztów dojazdu uczestników na wsparcie w ramach reintegracji zawodowej, zapewnienie opieki nad dzieckiem i osobą zależną w celu zwiększenia szans uczestnika na zmianę statusu na rynku pracy przez efektywne i aktywne uczestnictwo w proponowanym wsparciu, wyżywienie uczestników – koszty cateringu dla uczestników zgodnie z wytycznymi do realizowanego działania oraz inne koszty wsparcia towarzyszącego – zależnie od potrzeb uczestników.

VIII. Kryteria wyboru Partnera

1. Przy wyborze Partnera ocenione zostanie:

1) zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

2) deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa;
3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej na rynku pracy i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym jako Partner lub Lider.

2. Kryteria oceny Partnera:

A. Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 1. prowadzą działalność statutową na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej;
 2. mogą wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS;
 3. zapewniają, że usługi szkoleniowe/kursy zawodowe będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;
 4. nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 689 z późn. zm.) - z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej ustawy;
 6. posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań Partnera;
 7. deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym
  na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie;
 8. deklarują dyspozycyjność do działań i mobilność na terenie powiatu zielonogórskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

B. Kryteria punktowania:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa - maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.
 2. deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:

a) zasoby ludzkie – kadra zaangażowana w realizację projektu, kwalifikację, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze wykonywanych zadań;

b) potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami;

c) potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych.

Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 15, z czego za każdy z podpunktów maksymalnie 5 punktów.

 1. doświadczenie kandydata na Partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa w tym:

a) rodzaje projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z zakresu rynku pracy - zakres tematyczny realizowanych działań i wartość projektów w latach 2012-2020, w tym współfinasowanych z EFS,

b) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów jako partner lub lider. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktach wynosi 10, z czego za każdy z podpunktów kryterium maksymalnie 5 punktów.

IX. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

1. Oferta Partnera – przygotowana zgodnie ze wzorem w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia – złożona w oryginale 
i podpisana przez upoważnione osoby. Oferta ma zawierać harmonogram, koncepcję działań, propozycję wskaźników, oferowany wkład własny – przy szacunkowym założeniu, że aktywizacją społeczną i zawodową zostanie objętych 50 osób we wstępnie zaplanowanym okresie: grudzień 2022 – czerwiec 2023.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.

3. Statut podmiotu.

4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.

6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób upoważniona do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych nie może być osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

8. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert – referencje, wykaz realizowanych przedsięwzięć o podobnym charakterze, informację o posiadanych zasobach ludzkich, potencjale organizacyjnym i technicznym zapewniającym realizację projektu, w tym liczba osób, wykształcenie i doświadczenie, CV osób kluczowych.


 Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający nabór zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:

1) prawa i obowiązki stron;

2) zakres i formę udziału Partnera w projekcie;

3) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez Partnera projektu;

4) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron
z porozumienia lub umowy.


 X. Termin, miejsce i sposób składania ofert

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej (komputerowej) na wzorze formularza stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec Partnera i z proponowanymi zadaniami - działaniami na rzecz grupy docelowej.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, z adnotacją: „NABÓR NA PARTNERA PROJEKTU w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej”

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku, do godziny 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Beata Przymus, tel. 68 3278337, ops@czerwiensk.pl.


XI. Uwagi

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1) podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie będzie najwyżej ocenione,

2) unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2. W przypadku unieważnienia naboru Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który złożył ofertę.

3. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.

4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa.

6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie.

7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub jeżeli środki z Unii Europejskiej, które zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, nie zostaną mu przyznane.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym Partnerem, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z podmiotem, który został najwyżej oceniony jako następny w kolejności.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz oferty

Utworzono dnia 16.07.2021, 14:24

Formularz oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 75

W tym miesiącu: 247

W poprzednim miesiącu: 269

Wszystkich: