Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zaproszenie do składania ofert na zadanie usługi REHABILITACJA dla uczestników projektu pn. „Transformacja społeczno-zawodowa”

Utworzono dnia 29.09.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. Rehabilitacji dla uczestników projektu
pn. „TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA” w miejscowości Czerwieńsk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, w związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Unii Eruropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

zaprasza do składania ofert na zadanie: Rehabilitacja w ramach projektu pn. "Transformacja społeczno-zawodowa".

1.  Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: grudzień 2022 r.

Szczegółowe daty do omówienia w terminie późniejszym.

Miejsce: Czerwieńsk.

3.  Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – max 70 %

b)     status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności      

4)    umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66 – 016 Czerwieńsk, oferta na zadanie: Rehabilitacja uczestników projektu pn. „Transformacja społeczno-zawodowa” w miejscowości Czerwieńsk, lub przesłać w formie elektroniczne na adres ops@czerwiensk.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: Rehabilitacja uczestników projektu pn. „Transformacja społeczno-zawodowa” w miejscowości Czerwieńsk

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2022 r. do godziny 13.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk lub w formie elektronicznej na adres: ops@czerwiensk.pl. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Koordynator projektu: Małgorzata Kłopot, tel. 508 670 441; adres e-mail: ops@czerwiensk.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.

Załącznik do zapytania ofertowego:

1)     formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)     projekt Umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Projekt „Transformacja społeczno-zawodowa” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 wzór oferty Rehabilitacja

Utworzono dnia 29.09.2022, 15:47

Zapytanie ofertowe Rehabilitacja

Utworzono dnia 29.09.2022, 15:46

Przedmiot zamówienia Rehabilitacja

Utworzono dnia 29.09.2022, 15:45

Projekt umowy Rehabilitacja

Utworzono dnia 29.09.2022, 15:45

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 113

W poprzednim miesiącu: 128

Wszystkich: