Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5

Utworzono dnia 19.11.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Zaprasza

do złożenia ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 3278337

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno lub więcej zadań częściowych:

 

Zadanie częściowe nr 1:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego dla jednej grupy liczącej ok. 8 osób w zakresie:

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego (strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy)
 2. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA:
 • wszczęcie postępowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;
  zawieszenie postępowania;
 • decyzje, odwołania, wznowienie postępowania;
 • uchylenie, zmiana decyzji.

 

Zadanie częściowe nr 2:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnych podstaw prowadzenia postępowań administracyjnych w tym kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz przyznawanie i ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej grupy liczącej ok. 8 osób w zakresie:

 

 1. Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu świadczeń z ustawy o pomocy społecznej:
 • postępowanie w sprawach o świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji z zakresu świadczeń z pomocowych;
 • zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłku stałego oraz innych świadczeń;
 • procedura administracyjna na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 1. Procedura administracyjna, a kwestia pilnego załatwienia sprawy skierowania i umieszczenia w DPS.
 2. Kierowanie do domu pomocy społecznej:
 • przesłanki skierowania do DPS
 • przesłanki odmowy skierowania do DPS
 1. Umieszczenie w DPS:
 • przyjęcie do DPS
 • uprawnienia mieszkańców DPS
 • zakres usług w DPS
 1. Problematyka skierowania i umieszczania w DPS osób bez ich zgody oraz osób ubezwłasnowolnionych.
 2. Ustalanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS:
 • osoby zobowiązane
 • gmina
 1. Decyzje kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w DPS.
 2. Umowa o współfinansowaniu pobytu w DPS i tryb postępowania w przypadku odmowy zawarcia umowy.
 3. Zmiany dotyczące wysokości odpłatności.
 4. Zwalnianie z odpłatności.
 5. Zasady dochodzenia należności opłat zastępczo wniesionych przez gminę.
 6. Analiza nieprawidłowości dotyczących kierowania, umieszczenia i ponoszenia odpłatności za DPS.
 7. Kierowanie i odpłatność w ośrodkach wsparcia (schronisko dla osób bezdomnych, dom samotnej matki).
 8. Ustalenie i ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia:
 • osoby kierowanej
 • gminy
 1. Decyzje kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 2. Postępowanie w sprawie zwrotu wydatków za pobyt w ośrodkach wsparcia (art. 96ust. 1 ups)

 

Zadanie częściowe nr 3:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu treningu interpersonalnego i  dla jednej grupy liczącej ok. 8 osób w zakresie uczenie się i rozwijanie umiejętności związanych z:

 1. postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów z innymi
 2. komunikowaniem się (wyrażania myśli i uczuć, uważnego słuchania ze zrozumieniem, wrażliwości na sygnały niewerbalne itd.)
 3. rozwiązywaniem problemów i konfliktów międzyludzkich
 4. udzielaniem i przyjmowaniem wsparcia psychologicznego
 5. uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

 

Zadanie częściowe nr 4

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z motywowania do zmiany dla jednej grupy liczącej ok. 8 osób w zakresie:

 

 1. komunikacja i proces motywacji w pracy socjalnej,
 2. komunikacja werbalna i niewerbalna, czyli jak rozmawiać być rozumieć i być rozumianym,
 3. style wpływania na innych

 

 

 III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wytycznymi:
  1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej ok. 8 osobowej grupie,
  2. Miejscem przeprowadzenia szkolenia będzie sala wskazana przez zamawiającego znajdująca się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku lub poza nim,
  3. Liczba godzin dla każdego szkolenia: 7 godzin zegarowych (od 8.00 do 15.00) łącznie z przerwami (godzina zegarowa szkolenia obejmuje 60 minut). Szkolenie powinno się składać z zajęć edukacyjnych oraz 2 przerw średnio po 15 minut (długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny).
 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 1. Wydanie uczestnikom szkolenia, w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia, stosownych zaświadczeń.
 2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych zawierających oznaczenia, które zostaną przekazane przez zamawiającego

 

 1. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:
 1. realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy;
 2. współpraca z Zamawiającym reprezentowanym przez pracownika OPS w Czerwieńsku na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy;
 3. zapewnienie należytej ochrony danych osobowych uczestników zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. Wykonawca załączy do swojej oferty szczegółowy program szkolenia (scenariusz zajęć), którego warunkiem minimalnym spójności przedmiotu zamówienia jest dostosowanie go do zakresu określonego w pkt.1.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zapytaniu;

2) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat (3) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 5 usług polegających na organizacji szkoleń podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia  dla grupy co najmniej 8-osobowej, wraz z podaniem rodzaju szkoleń, daty wykonani i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie wypełnionego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). Do każdej z wymienionych usług, należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia).

V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1. Z postępowania wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 5. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5
 6. Dowody (np. referencje, zaświadczenia) potwierdzające, że wskazane w załączniku

nr 5 usługi zostały wykonane należycie

 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2, 3, 4 oraz 7 – składa każdy z nich.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Cena określona w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty.

4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie.

5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego przez Wykonawcę podatku VAT.

VIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

 1. Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:

Lp

Kryterium oceny ofert

Waga (%)

1

Cena

80

2

Doświadczenie wykonawcy

20

 

2. Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi

zasadami:

1) Cena:

C = Cn/Cb x 80

gdzie:

C – liczba punktów

Cn – cena najtańszej oferty

Cb – cena badanej oferty

2) Doświadczenie Wykonawcy – w tym kryterium Zamawiający będzie oceniał liczbę wykazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 5 (Wykaz usług) i zrealizowanych należycie  szkoleń. Liczba punktów w ramach tego kryterium zostanie przyznana według następującego schematu:

➢ 5 szkoleń podobnych zakresem – 5 pkt

➢ 6 – 10 szkoleń podobnych zakresem – 10 pkt

➢ 10 i więcej szkoleń podobnych zakresem – 20 pkt

3. Końcową wartość punktową danej oferty stanowi suma punktów uzyskana przez daną

ofertę za każde kryterium oceny ofert. Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę z największą całkowitą liczbą punktów.

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą, najwyższą liczbę punktów, za najkorzystniejszą z nich zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Jeżeli pomimo tego nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty do oferentów, których oferty będą miały taką samą liczbę punktów, zostanie przesłane dodatkowe zapytanie ofertowe w celu rozstrzygnięcia postępowania. Zaproponowana wówczas cena ofertowa nie może być wyższa niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.

5. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres: ops@czerwiensk.pl. Oferty winny być składane w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

2. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

4. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

X. UDZIELANIE INFORMACJI:

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Beata Przymus, tel.: 683278337, e-mail: ops@czerwiensk.pl

XI. WARUNKI UMOWY:

1. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

7. Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;

2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna i niepodlegająca odrzuceniu oferta;

3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr 5 – Wykaz usług,

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

 

 

Projekt ,,Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku” realizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:50

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:49

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:49

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:49

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:48

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:48

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Utworzono dnia 19.11.2020, 11:48

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 93

W poprzednim tygodniu: 67

W tym miesiącu: 147

W poprzednim miesiącu: 324

Wszystkich: