Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zapytanie ofertowe do projektu 2.5 z dnia 27.11.2020 r. - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 27.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

 

PSYCHOLOGA

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz zasadą konkurencyjności.

 

1. Warunki współpracy

 • warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
 • planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2021 roku,
 • łączna ilość godzin do przepracowania – 150 godzin
 • miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku,  pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. Zakres obowiązków

 

-    Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (konsultacji/porad psychologicznych) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku polegającego na wstępnym rozpoznaniu i diagnozie problemu oraz przedstawieniu propozycji pomocy.

-    Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia oraz liczby udzielonych konsultacji.

 

3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:

 

Kryteria formalne (obowiązkowe):

 • wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia potwierdzone kserokopią dyplomu
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zawodzie psycholog (świadectwa pracy)

 

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

 

4. Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego.

 

5. Obowiązki Wykonawcy

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert

 

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, w terminie do 04.12.2020 roku do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis:

 

„Oferta na zadanie: PSYCHOLOG w ramach realizacji projektu „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: ops@czerwiensk.pl wyłącznie w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Beata Przymus, tel: 508 670 716

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.opsczerwiensk.pl/bip/

 

Projekt ,,Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy poprawa jakości obsługi klienta 
poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku” 
realizowanyprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

Utworzono dnia 27.11.2020, 15:41

Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

Załącznik do zapytania ofertowego PSYCHOLOG (formularz oferty)

Utworzono dnia 27.11.2020, 15:40

Załącznik do zapytania ofertowego PSYCHOLOG (formularz oferty)

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 92

W poprzednim tygodniu: 67

W tym miesiącu: 146

W poprzednim miesiącu: 324

Wszystkich: