Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zapytanie ofertowe - opiekun grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 20.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie.

Celem grupy wsparcia jest stworzenia możliwości wyrażania swych uczuć, rozpoznawania narastających negatywnych emocji, uwalniania narastającej energii w odpowiednim kierunku, zrozumienie sytuacji szczególnie trudnych, przywrócenia i wzmocnienia więzi z innymi oraz zmniejszenie poczucia alienacji.

Liczba grup – 2, w tym:

- dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 10-14 lat – 1 grupa;

- dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 15-18 lat – 1 grupa.

Charakter grup: półotwarte, tzn. do grupy będzie można dołączyć osobę w każdym momencie od jej utworzenia, aż do uzyskania maksymalnej liczby uczestników – 10 osób.

Do oferty należy dołączyć przykładowy program zajęć dla każdej grupy wiekowej, zawierający zadania do realizacji, formy zajęć oraz czas trwania poszczególnych etapów programu.

Kwalifikacje:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy posiadający wymienione kwalifikacje (oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone);

 • wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne;
 • minimum czteroletnie doświadczenie w samodzielnej lub grupowej pracy terapeutycznej z osobami/rodzinami doświadczającymi przemocy.

Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty lub oświadczenia dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym:

 • oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Obowiązki Wykonawcy

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Czasookres: od września 2021 roku do grudnia 2021 roku

Cykliczność: 1 raz w miesiącu po 2 godziny na każdą grupę (łącznie 16 godzin)

Miejsce spotkań: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk. Dopuszcza się zmianę miejsca prowadzenia zajęć w obrębie miasta Czerwieńsk.

 1. Opis kryteriów oceny ofert

CENA 50%

Stawka brutto za 1 godzinę zegarową prowadzenie grupy wsparcia.

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich i obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszt sporządzenia oferty, ewentualnego dojazdu, noclegu, należności publicznoprawnych, wynagrodzenia osób uczestniczących w realizacji zamówienia oraz inne, jeżeli występują.

DOŚWIADCZENIE 50%

Ilość lat pracy liczonej w miesiącach kolejno następujących po sobie (zachowanie ciągłości) wykonanej w zakresie tożsamych usług na podstawie dokumentów lub oświadczenia*

Zamawiający wymaga podania w ofercie ilości miesięcy doświadczenia. Podane w ofercie doświadczenie w latach, zostanie przeliczone na miesiące uwzględniając, że:

- poniżej 48 miesięcy     – oferta odrzucona

- od 48 do 60 miesięcy – 25 punktów

- od 61 do 72 miesięcy – 50 punktów

- od 73 do 85 miesięcy – 75 punktów

- powyżej 86 miesięcy   – 100 punktów

* W przypadku, gdy oferta zdobędzie najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie, a do oferty nie zostaną dołączone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, Zamawiający zwróci się do tego Wykonawcy o przedłożenie w określonym terminie brakujących dokumentów. Wezwanie skierowane zostanie tylko jeden raz. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wówczas zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pozostałych ofert z zachowaniem tej samej zasady dotyczącej braku dokumentów.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie”:

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku lub

- pocztą tradycyjną (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres ops@czerwiensk.pl wyłącznie w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: „Oferta na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub doznającej przemocy w rodzinie”).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Ewa Tomiałowicz, tel. 732 953 387

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.opsczerwiensk.pl/bip/

ZAŁĄCZNIKI:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 75

W tym miesiącu: 247

W poprzednim miesiącu: 269

Wszystkich: