Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

2021.06.14 - Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

Utworzono dnia 14.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

PSYCHOLOGA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130.000 zł netto

1. Warunki współpracy

 • warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
 • planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia 1 lipca 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku,
 • łączna ilość godzin do przepracowania – 24 godziny (4 godziny miesięcznie),
 • miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku.

2. Zakres obowiązków

-    Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (konsultacji/porad psychologicznych) w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku polegającego na wstępnym rozpoznaniu i diagnozie problemu oraz przedstawieniu propozycji pomocy.
-    Udzielanie porad i konsultacji w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.
-    Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonych porad/konsultacji).

3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

 • wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia potwierdzone kserokopią dyplomu
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zawodzie psycholog (np. oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwa pracy)

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego.

5. Obowiązki Wykonawcy

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Sposób i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, w terminie do 25.06.2021 roku do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA”

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: ops@czerwiensk.pl wyłącznie w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji psychologa).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Beata Przymus, tel: 508 670 716

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.opsczerwiensk.pl/bip/

ZAŁĄCZNIKI:

2021.06.14 - Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

Utworzono dnia 14.06.2021, 15:45

2021.06.14 - Zapytanie ofertowe PSYCHOLOG

2021.06.14 - załącznik nr 1 Formularz ofertowy - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 14.06.2021, 15:44

2021.06.14 - załącznik nr 1 Formularz ofertowy - PSYCHOLOG

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 75

W tym miesiącu: 247

W poprzednim miesiącu: 269

Wszystkich: