Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Razem przeciw depresji: Gmina Czerwieńsk i Radio Eska łączą siły!

Utworzono dnia 13.06.2024

W trosce o młodych mieszkańców Gminy Czerwieńsk ruszył wyjątkowy projekt - "Razem przeciw depresji". Kampania realizowana we współpracy z Radiem Eska ma na celu walkę z depresją i zwrócenie uwagi na skalę tego problemu wśród młodzieży.

Statystyki są alarmujące: coraz więcej młodych ludzi boryka się z depresją. Choroba ta nie zna litości, izoluje, odbiera radość życia i energię do działania. Wiele osób boi się jednak prosić o pomoc, zmagając się z problemem w samotności. Walka z alarmującym wzrostem depresji wśród młodzieży stała się priorytetem kampanii.

- Każdego zachęcam, aby reagować, gdy obserwujemy jakikolwiek problem, zarówno u siebie, jak i u otaczających nas osób. Jeśli mamy wątpliwości czy pomóc – zaoferujmy wsparcie. Jeśli mamy wątpliwości czy sami potrzebujemy pomocy psychiatrycznej, bez wahania umówmy się na wizytę – mówi Burmistrz Czerwieńska.

„Razem przeciw depresji” to przede wszystkim wezwanie do wspólnej troski o zdrowie psychiczne młodych ludzi. Współpraca Radia Eska i Gminy Czerwieńsk zapewnia szeroki zasięg kampanii i dotarcie do młodego odbiorcy. Radio, jako medium popularne wśród młodzieży, staje się platformą do szerzenia wiedzy i budowania świadomości na temat depresji. Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w ten niezwykle ważny projekt.

Pamiętajmy: depresja to nie wstyd, a choroba, która wymaga leczenia. Nie bójmy się sięgać po pomoc – razem możemy zdziałać wiele!

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz potrzebuje pomocy:

czytaj dalej na temat: Razem przeciw depresji: Gmina Czerwieńsk i Radio Eska łączą siły!

Plakat informacyjny OW 2024

Utworzono dnia 16.02.2024

Plakat informacyjny AOOzN - edycja 2024

Utworzono dnia 31.01.2024

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej

Utworzono dnia 19.02.2024

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do prac Komisji Konkursowej powoływanej
w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach
Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z ogłoszeniem w dniu 5 lutego 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej, opiniującej złożone w konkursie oferty.


1.    Zgłoszenie kandydatów do pracy w komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571).

2.    Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.

3.    Przedmiot dokonujący zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji nie może ubiegać się o dotację w tym obszarze.

4.    Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji Konkursowej.

5.    Wniosek należy złożyć do 27.02.2023 r. do godziny 10.00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, osobiście lub drogą elektroniczną na adres: ops@czerwiensk.pl.

6.    Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej

Ogłoszenie wyników konkursu

Utworzono dnia 18.12.2023

WYNIKI KONKURSU PROFILAKTYKYCZNEGO

NA WYKONANIE PRACY LITERACKIEJ: WIERSZA, OPOWIADANIA, BAJKI LUB KOMIKSU

PT. „DORASTANIE BEZ PRZEMOCY W RODZINIE – BEZPIECZNI MŁODZI”

W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

 

Dnia 11.12.2023 r. Komisja konkursowa w składzie:

 • Beata Przymus – dyrektor Ośródka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku,
 • Ewa Małkiewicz – starszy specjalista pracy socjalnej Ośródka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku;
 • Lidia Róg – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku,

przyznała następujące miejsca:

 1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
 1. Janina Ambrożuk – Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku (kl. II)
 2. Maja Zebel – Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku (kl. III)
 3. Hanna Flis – Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku (kl. I)
 1. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
 1. Patryk Wróbel – Szkoła Podstawowa w Nietkowie (kl. VI)
 2. Maksymilian Pietryka – Szkoła Podstawowa w Nietkowie (kl. VI)
 3. Zuzanna Małyszka – Szkoła Podstawowa w Nietkowicach (kl. VI)

Wyróżnienia:    

Natalia Bernacka – Szkoła Podstawowa w Nietkowie (kl. IV)
Rafał Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa w Nietkowie (kl. VI)

 1. Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych:
 1. Wiktor Kaszewski – Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku (kl. VII)
 2. Nadia Frączak – Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim (kl. VIII)
 3. Joanna Popenda – Szkoła Podstawowa w Nietkowie (kl. VII)

 

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za zaangażowanie i włączenie się w tak ważny obszar  działań, jakim jest profilaktyka przeciwdziałania przemocy domowej. Cieszymy się, że nie jesteście obojętni na problemy społeczne i razem z nami propagujecie wizerunek rodziny bez przemocy.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie wyników konkursu

Dzień Wolontariusza

Utworzono dnia 05.12.2023

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolonatriatu. Jest to doskonała okazja, aby docenić ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię dla innych.

Droga/i Wolontariuszko/Wolontariuszu Twoja bezinteresowna praca jest jak promień słońca, oświetlający ciemne zakamarki życia innych. Dziękujemy Ci za każdą Twoją chwilę poświęconą dla innych.

W dniu wolontariatu życzymy Ci nieustającego entuzjazmu do pomagania oraz wielu ciepłych chwil i satysfakcji z tego, co robisz.

czytaj dalej na temat: Dzień Wolontariusza

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Utworzono dnia 07.11.2023

Informujemy, że Gmina Czerwieńsk planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Ważnym aspektem opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie);
 • w ramach pobytu całodobowego, nie mogą przekroczyć limitu 14 dób na jednego uczestnika


Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;

 

Informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024, karta zgłoszenia uczestnika ( załącznik nr 7)

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk

 • osobiście w godzinach urzędowania
 • drogą elektroniczną EPUAP
 • drogą pocztową na adres Ośrodka
czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Profilaktyczny konkurs literacki w ramach Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie”

Utworzono dnia 31.10.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, działając z ramienia Gminy Czerwieńsk, realizując Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie” zachęca dzieci i młodzież z Gminy Czerwieńsk do udziału w profilaktycznym konkursie literackim (na bajkę, wiersz, opowiadanie lub komiks)  pt. „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi”. Konkurs adresowany jest do uczniów od przedszkola po szkołę średnią. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

czytaj dalej na temat: Profilaktyczny konkurs literacki w ramach Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024

Utworzono dnia 08.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z uslugi asystencji osobistej w roku 2024 zapraszamy do kontaktu.

czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - TRENER ZAJĘĆ SAMOOBRONY

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług TRENERA ZAJĘĆ SAMOOBRONY.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - TRENER ZAJĘĆ SAMOOBRONY

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PEDAGOG

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług PEDAGOGA.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PEDAGOG

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: PSYCHOLOGA.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PSYCHOLOG

Nabór na Partnera projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Utworzono dnia 10.07.2023

Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza otwarty konkurs na nabór Partnera w celu wspólnego przygotowanie, realizacji i rozliczania projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest zapewnienie i poprawa dostępu do lepszych jakościowo usług społecznych w środowisku lokalnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz upowszechnienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób w ograniczoną mobilnością.

czytaj dalej na temat: Nabór na Partnera projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Psycholog - rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 21.03.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu 21.03.2022 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (18.03.2022 r. godz.15.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Pracownia Psychologiczna Marta Słotwińska

ul. Piłsudskiego 2

68-100 Żagań

8.900,00 zł

W wyniku zakończonego postępowania na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 09.03.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Pracownia Psychologiczna Marta Słotwińska, ul. Piłsudskiego 2, 66-100 Żagań

Cena wykonania usługi brutto: 8.900,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

Czerwieńsk, 21.03.2022 r.

czytaj dalej na temat: Psycholog - rozstrzygnięcie

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 113

W poprzednim miesiącu: 128

Wszystkich: