Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dzień Wolontariusza

Utworzono dnia 05.12.2023

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolonatriatu. Jest to doskonała okazja, aby docenić ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię dla innych.

Droga/i Wolontariuszko/Wolontariuszu Twoja bezinteresowna praca jest jak promień słońca, oświetlający ciemne zakamarki życia innych. Dziękujemy Ci za każdą Twoją chwilę poświęconą dla innych.

W dniu wolontariatu życzymy Ci nieustającego entuzjazmu do pomagania oraz wielu ciepłych chwil i satysfakcji z tego, co robisz.

czytaj dalej na temat: Dzień Wolontariusza

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Utworzono dnia 07.11.2023

Informujemy, że Gmina Czerwieńsk planuje przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Ważnym aspektem opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.


Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie);
 • w ramach pobytu całodobowego, nie mogą przekroczyć limitu 14 dób na jednego uczestnika


Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;

 

Informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024, karta zgłoszenia uczestnika ( załącznik nr 7)

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk

 • osobiście w godzinach urzędowania
 • drogą elektroniczną EPUAP
 • drogą pocztową na adres Ośrodka
czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Profilaktyczny konkurs literacki w ramach Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie”

Utworzono dnia 31.10.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, działając z ramienia Gminy Czerwieńsk, realizując Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie” zachęca dzieci i młodzież z Gminy Czerwieńsk do udziału w profilaktycznym konkursie literackim (na bajkę, wiersz, opowiadanie lub komiks)  pt. „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi”. Konkurs adresowany jest do uczniów od przedszkola po szkołę średnią. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

czytaj dalej na temat: Profilaktyczny konkurs literacki w ramach Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024

Utworzono dnia 08.09.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z uslugi asystencji osobistej w roku 2024 zapraszamy do kontaktu.

czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - TRENER ZAJĘĆ SAMOOBRONY

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług TRENERA ZAJĘĆ SAMOOBRONY.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - TRENER ZAJĘĆ SAMOOBRONY

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PEDAGOG

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług PEDAGOGA.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PEDAGOG

„Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 07.08.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: PSYCHOLOGA.

czytaj dalej na temat: „Dorastanie bez przemocy w rodzinie – bezpieczni młodzi” - PSYCHOLOG

Nabór na Partnera projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Utworzono dnia 10.07.2023

Gmina Czerwieńsk / Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku ogłasza otwarty konkurs na nabór Partnera w celu wspólnego przygotowanie, realizacji i rozliczania projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest zapewnienie i poprawa dostępu do lepszych jakościowo usług społecznych w środowisku lokalnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz upowszechnienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób w ograniczoną mobilnością.

czytaj dalej na temat: Nabór na Partnera projektu w ramach Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne

Psycholog - rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 21.03.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu 21.03.2022 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (18.03.2022 r. godz.15.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Pracownia Psychologiczna Marta Słotwińska

ul. Piłsudskiego 2

68-100 Żagań

8.900,00 zł

W wyniku zakończonego postępowania na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 09.03.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Pracownia Psychologiczna Marta Słotwińska, ul. Piłsudskiego 2, 66-100 Żagań

Cena wykonania usługi brutto: 8.900,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

Czerwieńsk, 21.03.2022 r.

czytaj dalej na temat: Psycholog - rozstrzygnięcie

Trening umiejętności społeczny - rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 20.04.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

W dniu 20.04.2022 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (19.04.2022 r. godz.15.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Fundacja Usług Społecznych GOEL

ul. Słoneczna 5

66-016 Czerwieńsk

7.500,00 zł

 

W wyniku zakończonego postępowania na realizację usługi Aktywnej Integracji Społecznej w zakresie Treningu umiejętności społecznych, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 08.04.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Fundację Usług Społecznych GOEL, ul. Słoneczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Cena wykonania usługi brutto: 7.500,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

Czerwieńsk, 20.04.2022 r.

czytaj dalej na temat: Trening umiejętności społeczny - rozstrzygnięcie

Rehabilitacja rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 07.10.2022

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

 

W dniu 07.10.2022 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie:

 1. Przewodnicząca – Beata Przymus
 2. Sekretarz – Marzena Żurek
 3. Członek – Małgorzata Kłopot

Do upływu terminu składania ofert (07.10.2022 r. godz.13.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (zł, brutto)

 

1

 

Fundacja Usług Społecznych GOEL

ul. Słoneczna 5

66-016 Czerwieńsk

8.000,00 zł

W wyniku zakończonego postępowania na realizację usługi Aktywnej Integracji Społecznej w zakresie Rehabilitacji, w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej opublikowanego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w dniu 29.09.2022 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Fundację Usług Społecznych GOEL, ul. Słoneczna 5, 66-016 Czerwieńsk

Cena wykonania usługi brutto: 8.000,00 zł.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

Cena oferty nie przekracza wielkości środków zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.

 

Czerwieńsk, 07.10.2022 r.

 

 

czytaj dalej na temat: Rehabilitacja rozstrzygnięcie

Wakacyjne planszogranie

Utworzono dnia 03.07.2023

Jeśli nie masz pomysłu, jak zagospodarować wolny czas w okresie wakacyjnym to Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w ramach realizacji Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza dzieci i młodzież we wszystkie wtorki i ostatni czwartek wakacji w godzinach od 10.00 do 12.00 do udziału w WAKACYJNYM PLANSZOGRANIU.

czytaj dalej na temat: Wakacyjne planszogranie

Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II

Utworzono dnia 29.05.2023

        

Uprzejmie informujemy, że na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” Gmina Czerwieńsk otrzymała dofinansowanie w wysokości 61 036,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania publicznego w 2023 roku wynosi 231 060,84 zł.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

czytaj dalej na temat: Program wieloletni ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Utworzono dnia 01.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku informuje, że wzorem lat ubiegłym realizuje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Gminie Czerwieńsk ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 przyznano kwotę 104.388,00 zł.

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 43

W tym miesiącu: 63

W poprzednim miesiącu: 197

Wszystkich: