Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zaproszenie do składania ofert na zadanie usługi aktywnej integracji społecznej dla uczestników projektu

Utworzono dnia 08.04.2022

                                   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie dot. usług aktywnej integracji społecznej
dla uczestników projektu pn. „Tranformacja społczeno-zawodowa”
w miejscowości Czerwieńsk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, w związku z realizowanym projektem pt. „Transformacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.1.  Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie usługi aktywnej integracji społecznej dla uczestników projektu pn. „Transformacja społeczno- zawodowa” w miejscowości Czerwieńsk.

1.  Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – grudzień 2022 r.

Szczegółowe daty do omówienia w terminie późniejszym.

Miejsce: Czerwieńsk.

3.  Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – 40 %

b)     status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 60%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług wykonawcy – załącznik nr 2

2)    oświadczenie o statusie wykonawcy – załącznik nr 3.

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66 – 016 Czerwieńsk, oferta na zadanie dot. Aktywnej integracji społecznej dla uczestników projektu pn. „Transformacja społeczno-zawodowa” w miejscowości Czerwieńsk, lub przesłać w formie elektroniczne na adres ops@czerwiensk.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: "Oferta na zadanie pn. usługi aktywnej integracji społecznej dla uczestników projektu pn. „Transformacja społeczno-zawodowa” w miejscowości Czerwieńsk".

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2022 r. do godziny 15.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk lub w formie elektronicznej na adres: ops@czerwiensk.pl Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Koordynator projektu: Małgorzata Kłopot, tel. 731 355 418; adres e-mail: ops@czerwieńsk.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.

Załącznik do zapytania ofertowego:

  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;
  2. wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;
  3. oświadczenie o statusie wykonawcy – załącznik nr 3;
  4. projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.

Projekt „Transformacja społeczno-zawodowa” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

ZAŁĄCZNIKI:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 39

W poprzednim miesiącu: 224

Wszystkich: