Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Zapytanie ofertowe - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 09.03.2022

                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w związku z realizacją projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

PSYCHOLOGA

Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ wartość zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych.

1. Warunki współpracy

 • warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej
 • planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku
 • łączna ilość godzin do przepracowania – 100 godzin
 • miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. Zakres obowiązków

-    Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego (konsultacji/porad psychologicznych) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku polegającego na wstępnym rozpoznaniu i diagnozie problemu oraz przedstawieniu propozycji pomocy

-    Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia oraz liczby udzielonych konsultacji

3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

 • wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia potwierdzone kserokopią dyplomu
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zawodzie psycholog (świadectwa pracy)

 

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wymagane dokumenty

 • CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia
 • Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego

5. Obowiązki Wykonawcy

Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Sposób i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk, w terminie do 18.03.2022 roku do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis:

„Oferta na zadanie: PSYCHOLOG w ramach realizacji projektu „Transformacja społeczno-zawodowa”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Odpowiednio podpisaną i opieczętowaną ofertę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Beata Przymus, tel: 508 670 716.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.opsczerwiensk.pl/bip/

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 11.03.2022, 12:53

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czerwieńsku

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4

66-016 Czerwieńsk 

tel. 68 327 83 37 

e-mail ops@czerwiensk.pl

 

 

Godziny urzędowania:

pn. 8:00 - 16:00

wt. - pt. 7:00 - 15:00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 39

W poprzednim miesiącu: 224

Wszystkich: